Algemene voorwaarden

Umital BV

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden gemeenschappelijk aan  “online” en “offline” dienstverlening

1. TOEPASSING – De uitgebreide algemene voorwaarden van UMITAL zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, alle door UMITAL gesloten overeenkomsten en overige door UMITAL verrichtte handelingen. Op de facturen wordt een uittreksel hiervan weergegeven. De klant erkent hiervan integraal kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. Bijzondere voorwaarden en overeenkomsten gelden bij voorrang op deze algemene voorwaarden. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk geweigerd. De Nederlandse versie is de originele versie en geldt bij voorrang op enige vertaling dewelke ten informatieve titel wordt meegedeeld.

2. OFFERTES en BESTELLINGEN – De door UMITAL gehanteerde prijzen worden altijd in Euro opgegeven en exclusief BTW en andere taksen en heffingen, tenzij anders aangegeven. UMITAL is gerechtigd om vergissingen of fouten in de opgegeven prijzen te corrigeren.

3. BEEÏNDIGING –

 • Indien voor onbepaalde duur aangegaan dient bij beëindiging een opzeggingstermijn van 3 maanden te worden nageleefd. Per jaar samenwerking wordt deze opzeggingstermijn verhoogd met 1 maand zonder dat deze 6 maanden kan overschrijden. Bij niet naleving van voormelde opzeggingstermijn is een vervangende opzeggingsvergoeding verschuldigd die overeenkomt met de maandelijkse vergoeding zoals overeengekomen tussen partijen per maand opzeggingstermijn.
 • Indien voor bepaalde duur of voor een welbepaald project of opleiding aangegaan, kan de overeenkomst niet voortijdig worden opgezegd, tenzij anders overeengekomen. Bij voortijdige beëindiging door de klant is deze het overeengekomen bedrag integraal verschuldigd en blijven de reeds betaalde vergoedingen verworven door UMITAL ongeacht de niet, of niet volledige uitvoering van de Diensten.

4. AANSPRAKELIJKHEID – 

4.1 UMITAL levert haar diensten volgens de regels van de kunst, de relevante en van toepassing zijnde wetten en reglementen, evenals de gebruiken uit de sector. Dit is altijd een inspanningsverbintenis in hoofde van UMITAL.

4.2 UMITAL is enkel aansprakelijk voor opzet of voor zware fouten die betrekking hebben op de uitvoering van de diensten door Umital. Deze aansprakelijkheid wordt evenwel steeds, ook na ontbinding of verbreking van de overeenkomst, beperkt tot de rechtstreekse en onmiddellijke schade. Gevolgschade, reputatieschade, gederfde winsten, omzetten, verlies van een kans of andere financiële of commerciële verliezen, indirecte schade van welke aard ook, en dergelijke kunnen nooit op UMITAL worden verhaald. De hierboven vermelde beperking geldt vanzelfsprekend niet in geval van opzet. De aansprakelijkheid van UMITAL is cijfermatig beperkt tot de prijs die werd overeengekomen voor de uitgevoerde diensten.  

4.3 UMITAL verklaart te voldoen aan haar verplichtingen onder meer inzake RSZ, BTW en andere belastingen.

 1.  

5. VERWERKING EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1 UMITAL garandeert te zullen handelen in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens ( meer bepaald de toepasselijke wetgeving n.a.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)). Hiervoor verwijst UMITAL naar haar privacy beleid, dat op haar website staat gepubliceerd.

5.2 De klant erkent correct door UMITAL te zijn geïnformeerd over haar handelswijze en de wettelijke grondslag inzake de verwerking van persoonsgegevens conform dwingende regelgeving, het register van verwerkingsactiviteiten en de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. UMITAL bepaalt de rechtmatigheidsgrond voor de verwerking van de door de klant verstrekte persoonsgegevens, naar gelang de aard van de verstrekte gegevens en het doel van de verwerking zoals voorzien in het privacy beleid en het register voor verwerkingsactiviteiten. Voor zover er geen andere wettelijke verwerkingsgrond voorhanden zou zijn die de verwerking van bepaalde persoonsgegevens verstrekt door de klant rechtvaardigt, geeft de klant de toestemming om deze gegevens te verwerken. 

5.3 Hoewel UMITAL alle technische en organisatorische maatregelen neemt om een gegevenslek in de zin van de AGV en andere wetgeving te vermijden, die in verhouding met alle eigenschappen van haar onderneming redelijkerwijs van haar kunnen worden verwacht, is het voorkomen van een datalek nooit volledig uit te sluiten. De aansprakelijkheid van UMITAL als verwerker of verwerkingsverantwoordelijke dienaangaande wordt voor zover als overeenkomstig de toepasselijke wetgeving mogelijk is, beperkt zoals hierboven voorzien in artikel 4.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM:

6.1 Onder intellectuele eigendom wordt onder meer verstaan: auteursrechten, merkenrechten, octrooien, tekeningen- en modellen, databaserechten, know- how, naburige rechten en andere intellectuele rechten 

6.2 UMITAL verklaart dat de door hem of zijn personeel, onderaannemers, zaakvoerders, e.d. verleende Diensten geen inbreuk plegen op de Intellectuele Rechten van derden.

6.3 De klant vrijwaart UMITAL tegen eventuele inbreuken op rechten van derden, indien deze inbreuken te wijten zijn aan de klant en vreemd zijn aan UMITAL.

6.4 De eigendomsrechten en de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de eigen bedrijfsvoering, de algemene activiteiten en dienstverlening, de door UMITAL ontwikkelde methodes, het bedrijfsconcept, de door UMITAL aangewende technische applicaties, know how, merken, ontwikkelde formats, en dergelijke blijven eigendom van UMITAL en haar partners. Niets in deze overeenkomst zal geïnterpreteerd worden als een overdracht van deze rechten, waarop enkel een gebruiksrecht kan worden verleend zolang de overeenkomst loopt. Partijen wenden elkaars merken en andere industriële eigendom enkel aan in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.

Intellectuele Rechten die ontstaan n.a.v. de door UMITAL verstrekte diensten of de door de klant verstrekte inhoud zijn altijd eigendom van UMITAL, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

6.5 De klant erkent dat de diensten verleend door UMITAL of producten geleverd door UMITAL op hun beurt onderhevig (kunnen) zijn aan gebruiksinstructies en voorschriften van de partners van UMITAL en erkent door de uitvoering van huidige overeenkomst in kennis te zijn gesteld en op de hoogte te zijn van eventuele gebruiksvoorwaarden, privacy voorwaarden, licentievoorwaarden en andere voorschriften van de desbetreffende leveranciers/ onderaannemers/ externe partners.

6.6 Partijen verklaren dat de vergoeding voor de diensten zoals overeengekomen tussen Partijen in huidige Overeenkomst naar billijkheid en evenredigheid volstaan ter compensatie van het in dit artikel bepaalde.

7. AFWERVING VAN PERSONEEL

7.1 Partijen verbinden zich ertoe tijdens de duur van deze overeenkomst en gedurende een periode van twee jaar erna (de “Niet-Afwervingsperiode”) behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zich te onthouden van activiteiten beschreven in dit artikel, ongeacht of de deelname of betrokkenheid bij deze activiteiten: i. Rechtstreeks of onrechtstreeks plaatsvindt, al dan niet via verbonden vennootschappen of personen, of via één of meer andere fysieke personen, verenigingen, vennootschappen of rechtspersonen; ii. Persoonlijk is dan wel als bestuurder, zaakvoerder, partner, vaste vertegenwoordiger of aandeelhouder van een vennootschap, rechtspersoon of onderneming, of als werknemer, adviseur, tussenpersoon of mandataris van één of meerdere individuen, vennootschappen of rechtspersonen; iii. Op enige andere manier of in enige andere hoedanigheid plaatsvindt.

7.2 Gedurende de duur van de Overeenkomst en de Niet-Afwervingsperiode partijen zich ervan onthouden behoudens voorafgaande en schriftelijke tostemming van de andere partij: i. Personeel van de andere partij ertoe aan te zetten of trachten ertoe aan te zetten hun band met de andere partij te beëindigen of op enige andere manier tussen te komen in de relatie tussen de andere partij en het personeel; ii. Personen die ten tijde van de Overeenkomst of gedurende de Niet-Afwervingsperiode werkzaamheden verrichten voor de andere partij werk aan te bieden of te werk te stellen, ongeacht de aard van de tewerkstelling (als werknemers, zelfstandige medewerkers, adviseurs, …) en ongeacht of dit rechtstreeks of onrechtstreeks gebeurt)

7.3 Deze Niet-Afwervingsverbintenis geldt wereldwijd.

7.4 Per individuele inbreuk op de bepalingen van dit artikel is de andere partij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 25.000 (vijfentwintigduizend) EUR, onverminderd het recht van de andere partij om een vergoeding voor de werkelijk geleden schade te vorderen.

7.5 Partijen erkennen dat dit bedrag een realistische schatting is van de potentiële voorzienbare schade in geval van inbreuk.

7.6 Partijen erkennen dat de verbintenissen beschreven in dit artikel redelijk zijn en noodzakelijk ter bescherming van de rechtmatige belangen van de andere partij.

7.7 Partijen erkennen dat de in huidige overeenkomst voorziene Vergoeding een afdoende tegenprestatie inhoudt voor de verbintenissen die voortvloeien uit dit artikel.

8. OVERIGE BEPALINGEN

8.1 AFSTAND VAN RECHT – Het feit dat enige partij nalaat enig recht uit te oefenen, kan op geen enkele manier betekenen dat zij afstand heeft gedaan van dit recht.

8.2 OVERMACHT – Alle situaties van overmacht cfr. art. 1148 BW ontslaan UMITAL van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst zonder aanspraak dat aanspraak kan worden gemaakt op enige vorm van schadevergoeding. Hieronder wordt in hoofde van UMITAL onder meer verstaan: maatregelen van overheidswege, ziekte of overlijden van één van de medewerkers van UMITAL, faling of gerechtelijke reorganisatie in hoofde van één van beide partijen, bedrijfsstoringen door brand, weersomstandigheden, natuurverschijnselen, technische storingen, lock-out, staking, oproer, mobilisatie, oorlog, wanprestaties of overmacht bij onderaannemers of leveranciers, technische storingen, … waardoor de uitvoering van de prestaties wordt verhinderd. Indien de overmachtssituatie langer duurt of dreigt te duren dan 10 werkdagen, dan hebben partijen van rechtswege het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat dit enig recht op schadeloosstelling doet ontstaan. UMITAL behoudt het recht op de betaling van alle reeds geleverde goederen of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst

8.3 NIETIGHEID – Indien één of meerdere bepalingen in de bijzondere en/of algemene voorwaarden behept zouden zijn met een nietigheid (bv. omwille van een tegenstrijdigheid met wettelijke bepalingen van dwingend recht of openbare orde), leidt dit niet tot de nietigheid van de volledige overeenkomst. De nietige bepaling zal aangepast worden naar een geldige bepaling rekening houdend met de bedoeling van partijen. 

8.4 BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT – Op elke overeenkomst tussen UMITAL en de wederpartij is Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen in verband met deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het vredegerecht te Sint-Truiden en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement LIMBURG –afdeling Hasselt. 

Algemene voorwaarden enkel van toepassing op “offline” Diensten

1. Dit onderdeel van de algemene voorwaarden is uitsluitend van toepassing op diensten van UMITAL die niet online, i.e. via het internet, worden verleend ( “Offline Diensten”) In geval van tegenstrijdigheid met de hierboven vermelde “Algemene Voorwaarden gemeenschappelijk aan online en offline Diensten”, hebben de voorwaarden onder de titel “Algemene voorwaarden enkel van toepassing op “offline” Diensten” voorrang.

2. De door UMITAL gemaakte offertes zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven. Aanvaarding van de offerte door de klant is slechts bindend voor UMITAL na diens schriftelijke bevestiging. De klant erkent uitdrukkelijk dat een bestelbon of contract dat door hem via het web, e-mail of per fax werd verstuurd, dezelfde waarde heeft als het origineel. Een begin van uitvoering geldt tevens als bevestiging van de inhoud van de offerte. Het ontbreken van een gewone, digitale dan wel elektronisch gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de aanvaarding van het aanbod.

3. LEVERINGEN– Termijnen zoals opgegeven in o.a. offertes en bestellingen zijn indicatief en worden naar best vermogen nageleefd, doch zijn niet bindend. UMITAL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding ervan tenzij uitdrukkelijk anders bepaald per individuele opdracht. Dit vormt geen geldige grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant.

4. BETALING – Alle facturen zijn via een overschrijving of contant betaalbaar binnen de termijn zoals opgegeven op de factuur en bij gebreke daaraan binnen de 30 dagen na factuurdatum. Betalingen worden geacht te worden gedaan op de maatschappelijke zetel van UMITAL. Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt de factuur geacht ontvangen te zijn 5 dagen na de factuurdatum. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag worden de openstaande bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 10 % op jaarbasis vanaf de factuurdatum. Zij worden bovendien verhoogd met een forfaitair overeengekomen schadevergoeding van 10 % van het openstaande bedrag, evenwel met een minimum van € 100,-. Alle bijkomende kosten bij niet betaling, zijn voor rekening van de klant.

5. AANVAARDING –Enige klacht dient onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na de levering ervan te worden geformuleerd. Na deze termijn worden de geleverde diensten en producten geacht aanvaard te zijn.

6. OPSCHORTING DIENSTVERLENING: De levering van diensten en producten kan zonder enige aansprakelijkheid of recht op vergoeding worden opgeschort door UMITAL wanneer de klant na ingebrekestelling waaraan gedurende 8 dagen geen gevolg aan is gegeven, nalaat aan zijn verplichtingen te voldoen (zoals bv. zijn betalingsverplichting) of in geval van Overmacht.

7. BEËINDIGINGSWIJZE : 

7.1 Elke opzegging van de Overeenkomst om welke reden ook, geschiedt bij per post aangetekend schrijven of per e-mail met uitdrukkelijke ontvangstbevestiging. De geadresseerde wordt geacht de opzegging ontvangen te hebben binnen de drie dagen na de verzendingsdatum, derhalve vangt de opzeggingstermijn aan de derde kalenderdag na het verzenden van het aangetekend schrijven of de e-mail met ontvangstbevestiging. 

7.2 UMITAL behoudt zich het recht voor om de overeenkomst op eender welk ogenblik eenzijdig te ontbinden/verbreken met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van enige opzegtermijn of opzeggingsvergoeding, onder meer in de volgende omstandigheden:

a. De klant respecteert één of meer uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, van welke aard dan ook niet, niet tijdig of niet behoorlijk, evenwel na schriftelijke ingebrekestelling die gedurende een termijn van 14 dagen zonder gevolg is gebleven;

b. in geval van faillissement/ gerechtelijke reorganisatie onder welke vorm dan ook of staking van betaling: In dergelijk geval zullen vergoedingen wegens ontbinding of elke andere vorm van voortijdige beëindiging of niet naleving van de opzeggingstermijn zoals voorzien in deze voorwaarden verschuldigd zijn. 

8. VERTROUWELIJKHEID

8.1 Alle niet algemeen bekende informatie tussen partijen wordt geacht vertrouwelijk te zijn en blijven. Partijen zullen deze niet bekendmaken en derden zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij. Vertrouwelijke informatie betekent niet limitatief: know-how, alle technische, operationele, financiële of zakelijke informatie, inclusief informatie van derden, verschaft of openbaar gemaakt in om het even welke vatbare vorm of medium door partijen aan elkaar – inclusief, maar niet beperkt tot product- en dienstspecificaties, prototypes, computerprogramma’s, modellen, tekeningen, marketingplannen, financiële gegevens en statistieken – ongeacht of het vertrouwelijk karakter ervan uitdrukkelijk is vermeld.

8.2 Partijen verbinden zich ertoe zich ervan te onthouden Vertrouwelijke Informatie bekend te maken en uitsluitend voor eigen gebruik en met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst aan te wenden, tenzij zij hiervoor over de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de ander beschikt.

8.3 Partijen zullen vertrouwelijke informatie niet kopiëren of reproduceren in welke vorm dan ook, tenzij uitdrukkelijk toegelaten, en deze aan niemand kenbaar te maken tenzij aan haar werknemers, aangestelden of medecontractanten ten aanzien van wie openbaarmaking strikt noodzakelijk is voor het voorwerp van deze overeenkomst.

8.4 Partijen zullen op gepaste wijze kennis geven aan deze werknemers, aangestelden of medecontractanten dat de openbaarmaking vertrouwelijk geschiedt en dat het vertrouwelijk karakter dient behouden te blijven in overeenstemming met deze overeenkomst en de inbreuk plegende partij is aansprakelijk voor alle handelingen en nalatigheden van haar werknemers en aangestelden die resulteren in een niet-toegelaten verspreiding, gebruik en/of openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie;

8.5 Deze geheimhoudingsverbintenis geldt wereldwijd.

8.6 De verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel blijven onbeperkt doorwerken tot na het beëindigen van voormelde overeenkomst, om welke reden dan ook, tot het moment waarop de verstrekte Vertrouwelijke Informatie haar vertrouwelijk karakter heeft verloren.

8.7 Per individuele inbreuk op de bepalingen van dit artikel is de inbreuk plegende partij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 25.000 (vijfentwintigduizend) EUR, van de inbreuk plegende partij (en) onverminderd het recht om een vergoeding voor de werkelijk geleden schade te vorderen.

8.8 Partijen erkennen dat dit bedrag een realistische schatting is van de potentiële voorzienbare schade in geval van een bewezen inbreuk.

8.9 Partijen erkennen dat de verbintenissen beschreven in dit artikel redelijk zijn en noodzakelijk ter bescherming van de rechtmatige belangen van de beide partijen.

8.10 Partijen erkennen dat de in de overeenkomst voorziene vergoeding een afdoende tegenprestatie inhoudt voor de verbintenissen die voortvloeien uit dit artikel.

8.11 OVERDRACHT – Ingevolge het wederzijds vertrouwen in hun professionele vaardigheden doch met uitzondering van de hierboven bepaalde uitzonderingen, bedingen partijen dat de verbintenissen die uit deze overeenkomst voortvloeien hen eigen zijn en niet vatbaar zijn voor enige overdracht in de mate dat dergelijke overdracht de belangen van de andere partij kan schaden en ongeacht of dergelijke overdracht geschiedt ten bijzondere of ten algemene titel, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Algemene voorwaarden online Diensten:

1. Definities 

1.1 “Diensten”: Online Dienstverlening van UMITAL, waaronder de online opleidingen en seminaries (“Academy”) en de “UMITAL Community” zoals aangeboden door UMITAL via het internet.  

1.2 “ (UMITAL) Acadamy” : opleidingen en seminaries aangeboden door UMITAL die via het internet op afstand worden gevolgd. 

1.3 UMITAL community: online platform voor klanten van UMITAL met de bedoeling om kennis, ervaringen en andere informatie te delen.

1.4 Gebruikers: alle klanten van UMITAL die toegang hebben tot de Community 

1.5 Account: combinatie van gegevens eigen aan de klant waarmee hij zich toegang verschaft tot de online dienstverlening, waaronder de online opleidingen en de UMITAL Community

1.6 Log – in: De gebruikersnaam en het wachtwoord van de klant om toegang te krijgen tot de Diensten en het Account.

1.7 Inhoud: Afbeeldingen, ideeën en alle andere informatie door de klant verstrekt n.a.v. het gebruik van de Diensten en die eigendom worden van UMITAL 

2. Toepassing en draagwijdte algemene voorwaarden

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) Diensten en alle overeenkomsten die gesloten worden met UMITAL via het UMITAL community online platform of het Account van de klant.  In geval van tegenstrijdigheid met de hierboven vermelde “Algemene Voorwaarden gemeenschappelijk aan online en offline Diensten”, hebben de voorwaarden onder de titel “Algemene voorwaarden online Diensten” voorrang. 

2.2 De overeenkomst die met UMITAL komt stand door online bestelling van de Diensten via het Account dat de klant heeft aangemaakt, of via de voorziene mogelijkheid van een eenmalige bestelling zonder aanmaak van een account. De klant zal via de webshop duidelijk worden verwittigd wanneer de overeenkomst definitief zal worden en er een betalingsverbintenis ontstaat. 

2.3 UMITAL heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van haar websites te wijzigen. 

2.4 Enkel de meest recente versie van de algemene voorwaarden beheerst de aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van UMITAL.   Wijzigingen worden steeds kenbaar gemaakt via de website.

3. Aankoop, registratie en toegang 

3.1 Eenieder die, die een account aanmaakt, een bestelling plaatst, ingaat op een aanbieding en/of diensten afneemt op de Websites (hierna genoemd de klant) en/of gebruik maakt van de Diensten sluit een overeenkomst met UMITAL waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

3.2 De klant of diens wettelijke vertegenwoordiger indien de klant een rechtspersoon is, verklaart een natuurlijke, meerderjarige persoon zijn en de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard hebben om gebruik te kunnen maken van de diensten die verleend worden door UMITAL. De identiteit van de gebruiker die een account aanmaakt door UMITAL, wordt door UMITAL niet geverifieerd en wordt geacht waarachtig te zijn. De gebruiker die een Account aanmaakt wordt verondersteld rechts bekwaam te zijn. 

3.3 UMITAL behoudt zich het recht voor de bevestiging van een Account te weigeren of een aangemaakt Account te verwijderen, te deactiveren  of het gebruik ervan te beperken, indien daar ernstige redenen toe bestaan. Deze beslissing wordt de betrokkene meegedeeld via het e-mailadres verstrekt door de klant. 

3.4 Na betaling via de voorziene online betaalterminal ontvangt de klant de log-in gegevens en krijgt hij toegang tot de aangekochte Diensten van UMITAL. De klant is bij uitsluiting van UMITAL verantwoordelijk voor het verschaffen van correcte gegevens bij de aanmaak van een Account. De afhandeling van de betaling geschied conform de voorwaarden van de online betaalservice partner van Umital, zoals aangegeven op de website. Het aanbieden van de betalingsmogelijkheid via het web houdt geen enkele garantie in dat dit systeem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. UMITAL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, geleden door de uitvoering van de betalingsopdrachten dewelke via het web en de betrokken betalingspartner gebeurd zijn.

4. Gebruik van de diensten

4.1 De klant mag de Log – in gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij anders voorzien. UMITAL gaat er vanuit dat de klant degene is die de Log – In gebruikt. Indien de klant kennis krijgt van het onrechtmatig gebruik van zijn Log – In gegevens dient de klant dit onverwijld aan UMITAL te melden.  

4.2 De inlog of registratieprocedure kan eenzijdig door UMITAL worden gewijzigd in het belang van de Diensten en de bescherming van persoonsgegevens. 

5. Start en einde Diensten 

5.1 Vanaf het ogenblik van de aankoopbevestiging tot op het eind van de aangekochte periode, van minuut tot minuut start en eindigt de dienstverlening van rechtswege. 

5.2 Diensten worden steeds als een geheel verkocht voor de voorziene duurtijd of de voorziene opleiding. Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, zal UMITAL geen pro rata terugbetaling doen van niet opgebruikte tijdsdelen of ter compensatie van Diensten waar geen gebruik van werd gemaakt.

5.3 De klant kan de overeenkomst voor Diensten met een bepaalde duurtijd of voor een bepaald project niet voortijdig beëindigen. De toegang tot de diensten wordt na beëindiging met onmiddellijk ingang ontzegd. UMITAL is niet gehouden tot teruggave van de inhoud die de klant in het kader van de Diensten heeft verstrekt.  

5.4 Indien er geen periode of duurtijd staat aangegeven in het aanbod van de Diensten, wordt de overeenkomst geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan en blijft de vergoeding verschuldigd tot aan het einde van de opzegperiode zoals hierboven in deze overeenkomst voorzien (bv. voor de onbeperkte toegang tot de Community). 

5.5 Aangezien de levering van de Diensten aanvangt vanaf het ogenblik van de aankoopbevestiging en dus voor het verstrijken van de bedenktermijn, voorzien in artikel VI.53, 1° WER., is het eventueel herroepingsrecht dat de klant/consument zou toekomen voorzien in artikel VI.47 e.v. van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht (WER) ( implementatie van EU Richtlijn 2011/83/EU) uitgesloten. 

5.6 De klant erkent over de geschikte hard- en software en andere voorzieningen, zoals een goed werkende internetaansluiting, te beschikken om gebruik te kunnen maken van de Diensten. Hiervoor is UMITAL nooit aansprakelijk.  De klant erkent via het aanbod en voor de bestelling van de Diensten correct geïnformeerd te zijn over de interoperabiliteit van de digitale inhoud met bepaalde hard- en software indien van toepassing voor een bepaalde Dienst. 

5.7 Enige klacht omtrent de goede werking van Diensten wordt onverwijld en binnen de 8 dagen na kennisname ervan gemeld aan UMITAL, via het Account of via het e-mailadres door UMITAL op de website kenbaar gemaakt. UMITAL is niet aansprakelijk indien de toegang of het gebruik van de Diensten wordt verhinderd door software, hardware of andere accommodatie geleverd door derden. 

5.8 UMITAL behoudt zich het recht voor om na de start van de dienstverlening een aanvullend gebruikersreglement op te stellen dat steeds met onmiddellijke ingang van toepassing zal zijn zonder dat dit het recht doet ontstaan in hoofde van de klant om de overeenkomst voortijdig te beëindigen. 

5.9 De levering van en toegang tot de online Diensten kan onder meer in de volgende gevallen met onmiddellijke ingang en zonder enig recht op schadeloosstelling in hoofde van de klant door UMITAL worden stopgezet, in welk geval de overeenkomst van rechtswege geacht wordt ontbonden te zijn lastens de klant. De inhoud die door de klant op het online platform geplaatst kan eveneens worden verwijderd indien dit volgens UMITAL nodig is, onder meer in de volgende gevallen: 

 • Indien het Account van de klant of de log-in gegevens van de klant worden gebruikt door een derde, zonder toestemming van UMITAL of indien de Diensten waarvan via de log-in gebruik gemaakt wordt, worden gedeeld of genuttigd met en door derden die niet als gebruiker zijn geregistreerd of die geen uitdrukkelijke toelating hebben gekregen om gebruik te maken van de Diensten. 
 • In geval van een virus, hacking of andere informatietechnologische problemen waardoor het correct gebruik van de Diensten door de klant en/of door andere Gebruikers wordt verhinderd.
 • Misbruik van softwarefouten 
 • Indien de Klant inhoud deelt die in strijd is met de openbare orde en goede zeden of andere wettelijke verplichtingen 
 • Indien de klant onjuiste of onwaarachtige gegevens deelt of zich een valse identiteit aanmeet 
 • Indien de Diensten door de klant op ongepaste en/of onbehoorlijke wijze worden gebruikt ( zoals onder meer: beledigingen naar derden,  seksuele intimidatie of lastigvallen van personen, het posten van inhoud die bv. van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende, racistische, xenofobische of gewelddadige aard is, het delen van standpunten die niet stroken met het bedrijfsdoel van UMITAL e.d., het delen van informatie of gegevens die de reputatie van UMITAL, haar klanten, werknemers en samenwerkingspartners kunnen schaden, in geval van klachten van andere gebruikers, het gebruik van de Diensten voor Direct marketing, promotie van producten en diensten eigen aan de klant of van andere ondernemingen,). 
 • Inbreuk op de intellectuele rechten van Umital of van derden. 
 • Niet naleven van de bijkomende gebruikersvoorwaarden. 

In dergelijke gevallen is UMITAL nooit gehouden tot schadeloosstelling. Alle vergoedingen die klant verschuldigd is op basis van de overeenkomst met UMITAL blijft in dergelijk geval verworven, onverminderd het recht op schadeloosstelling zoals voorzien elders in deze overeenkomst of van de werkelijk geleden schade. 

De klant is met uitsluiting van UMITAL aansprakelijk voor alle schade die hijzelf of een derde die hij onrechtmatig gebruik laat maken van de websites van UMITAL, berokkent aan derden en zal UMITAL hiervoor vrijwaren. De klant verbindt zich ertoe alle schadevergoedingen te vergoeden waartoe UMITAL veroordeeld wordt te betalen ten gevolge van handelingen van de klant of van derden die de klant onrechtmatig gebruik laat maken van de websites van UMITAL.

5.10 Beschikbaarheid: UMITAL is ten allen tijde gerechtigd om de inhoud van de Diensten buiten gebruik te stellen, en/of het gebruik ervan te beperken indien dit naar mening van UMITAL noodzakelijk is bv. om veiligheidsredenen of om het platform te onderhouden, zonder gehouden te zijn tot schadeloosstelling. 

5.11 Overdraagbaarheid: UMITAL is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen die uit de Diensten voortvloeien, over te dragen aan derden. 

5.12 UMITAL is nooit aansprakelijk voor de inhoud die door derden wordt geplaatst in de community. UMITAL kan nooit verplicht worden om zelf inhoud toe te voegen aan de Diensten, de Diensten aan te passen, of om inhoud die door andere gebruikers van de Diensten wordt gedeeld te verwijderen.

5.13 UMITAL kan nooit garanderen dat de Diensten een gunstige invloed zullen hebben op het bedrijfsresultaat van de klant of enige andere meerwaarde die de klant van de Diensten verwacht. 

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM 

6.1 De klant (en/of elke andere derde) draagt alle intellectuele – en andere rechten op de inhoud die hij plaatst op de websites van UMITAL onherroepelijk over aan UMITAL, zonder gerechtigd te zijn op een afzonderlijke vergoeding. 

6.2 De merken van UMITAL, logo’s, afbeeldingen, foto’s, animaties, videobeelden en/of inhoud (zoals o.a. informatie, teksten, presentaties, training modules, coaching modules, coaching technieken, formats, audio files, video files, e.a.) en de teksten die voorkomen op de websites van UMITAL of haar partners, zijn de intellectuele eigendom van UMITAL en/of de zaakvoerder en/of derden waarop UMITAL een beroep doet voor dienstverlening, en mogen niet gebruikt, gedupliceerd of weergegeven worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van voornoemden. Deze lijst is niet limitatief.

6.3 Softwarecodes, website, database inhoud en database structuur of andere onderdelen van het systeem mogen op geen enkele manier gewijzigd, gekopieerd, verspreid, overgedragen of commercieel gebruikt worden, tenzij anders overeengekomen. Deze lijst is niet limitatief.

6.4 Door afsluiten van de overeenkomst met UMITAL erkent de klant dat hij/zij enkel het recht heeft om teksten, video’s of andere inhouden van het programma persoonlijk te bekijken op die welbepaalde dag dat het programma ze aanbiedt. De klant aanvaardt – door de aankoop – dat hij geen recht heeft deze inhoud te delen met anderen, noch te tonen aan anderen noch een kopie ervan te maken en/of te bewaren, tenzij in het kader van de online community. Het aankopen van een tijdelijke toegang tot het opleidingen is enkel een tijdelijk toegangsrecht gedurende die specifieke betaalde periode.

Scroll to Top